தலைமை பண்புகள்

Leadership training for Government school Head Masters

Leadership training is provided over a one-year period, every month 2 hours session on leadership will be provided by Mr. Kannan (UN Political officer, Somalia). Along with this, every month HM’s are expected to solve a problem based on the case study method. Only a limited 55 HM’s across 10+ districts are selected for this training.

Read More

Motivation Training

Motivation Training to Government School Teachers

Post covid, to strengthen the motivation levels of Government school Teachers, online weekly sessions were provided by Kalvi40 Expert volunteers.
1. 10 sessions were conducted specifically for Jawathu Hills teachers from the Tiruvannamalai districts. 25+ Teachers got benefitted by this program and interaction with the experts Dr. Brindha Natarajan from Coimbatore and Mr. Srinivasan from Melbourne Australia.
2. 10 sessions were conducted for teachers across multiple districts. 50+ Teachers got benefitted from this program and interaction with the experts Dr. Brindha Natarajan from Coimbatore and Mr. Karthik from Oman.

Watch us.

காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் மற்றும் கல்வி 40 – ஆர்வமூட்டல் நிகழ்வு ( பயம் என்னும் மாயை )

காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் & கல்வி 40 – ஆர்வமூட்டல் நிகழ்வு (செயல்பாடுகளில் செழுமை – மறந்த யுக்தி)

காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் & கல்வி 40 – ஆர்வமூட்டல் நிகழ்வு – செயலாக்கத்தின் தனித்தன்மை

காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் & கல்வி 40 – ஆர்வமூட்டல் நிகழ்வு (மன திருப்திக்கு ஒரு சூத்திரம்)


காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் – கல்வி 40 – ஆர்வமூட்டல் நிகழ்வு (சோதனைகளின் தடயங்கள் ) – நிகழ்வு 5

காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் & கல்வி 40 – ஆர்வமூட்டல் நிகழ்வு – பலவீனமான மனப்பான்மை

காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் & கல்வி 40 – ஆர்வமூட்டல் நிகழ்வு – முழுமை வரமா?சாபமா?

கல்வி 40 & காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் – வேர்களை தொலைத்துவிட்டால் விண்ணைத் தொடுவது எப்படி?

கல்வி 40 மற்றும் காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் – ஆர்வமூட்டல் நிகழ்வு -தனித்துவத்தை மேம்படுத்தும் தொடர் தேடல்

Read More

கோடை கொண்டாட்டம்

கோடை கொண்டாட்டம் for students

Kalvi40 conducted 15 days Summer camp for rural Government school students for 156 students across 10 districts. Even though this program was completely online 2 hours per day for 15 days. Four non-curriculum topics – Origami, storytelling, craft using waste and art were conducted by experts. Students completed went through this experience and had a great experience. We had great reviews from both parents and teachers.

Read More